ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ STAROSTLIVOSŤ O KLIENTOV S VÝVINOVÝMI PORUCHAMI UČENIA A VÝVINOVÝMI PORUCHAMI AKTIVITY A POZORNOSTI V CENTRE ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA  NÁMESTOVO


Poskytujeme komplexnú starostlivosť o deti a žiakov s vývinovými poruchami učenia (VPU) a vývinovými poruchami aktivity a pozornosti (ADHD).

Cieľom špeciálno-pedagogickej starostlivosti o dieťa, žiaka s vývinovou poruchou je prevencia, znižovanie negatívnych vplyvov poruchy, rozvíjanie oslabených funkcií a tým napomôcť k harmonickému rozvoju každého dieťaťa, žiaka.

 
Zabezpečujeme:

Prevenciu VPU pre deti predškolského a školského veku:

 • Preventívne programy zamerané na prevenciu porúch učenia pre deti a žiakov materských a základných škôl (u detí, ktoré sú v starostlivosti logopéda alebo s diagnostikovaným ADHD)
 • Stimulačné programy pre deti a žiakov materských a základných škôl.

Diagnostiku VPU a špeciálnopedagogickú diagnostiku ADHD u detí predškolského, školského veku a adolescentov


Následnú starostlivosť o deti a žiakov, ktorá vyplýva z dôkladnej diagnostiky:

 • rozvoj motoriky: hrubej, jemnej, grafomotoriky, vizuomotoriky,
 • rozvoj orientácie: v priestore, na ploche, pravo-ľavej orientácie –na sebe, na druhom, orientácia na tele, schéma tela, v čase,
 • rozvoj celkového  vnímania, poznávania: zrakového, sluchového, hmatového, priestorového,
 • rozvoj základných funkcií myslenia a učenia: rozvoj pozornosti, pamäte,  úsudku, logiky, sekvencie,
 • rozvoj špecifických matematických schopností,
 • rozvoj čítania, písania, pravopisu.
     Terapiu
 • biofeedback,
 • fyzioterapia (Celostný program vývoja, INPP),
 • Inštrumentálne obohacovanie FIE,
 • Metódou Dr. B. Sindelar.

 

Poradensko-konzultačnú činnosť

 • rodičom, zákonným zástupcom,
 • pedagógom, asistentom pedagóga,
 • školským špeciálnym pedagógom,
 • výchovným poradcom,
 • lekárom,
 • sociálnym pracovníkom,
 • inými odbornými pracovníkmi.


     Kariérové poradenstvo – pomoc s výberom vhodnej strednej školy a budúceho povolania.  

Naše služby môžete využiť ambulantne – priamo v našom centre, kde máme podmienky prispôsobené pre ich výkon aj dostatok rôzneho materiálu a techniky, ale v spolupráci s materskou alebo základnou školou vieme zabezpečiť poskytovanie našich služieb aj priamo v škole, kde sa Vaše dieťa vzdeláva.

Všetky naše služby sú vykonávané kvalifikovanými odborníkmi so skúsenosťami, s využitím rokmi osvedčenými metódami, pomôckami a technikou, ako aj najnovšej informačno-komunikačnej technológie. Všetky poskytujeme bezplatne.

Ak máte záujem o naše služby môžete sa prihlásiť telefonicky, mailom (kontakty), osobne alebo vyplnením krátkeho

FORMULÁRA

Po jeho vyplnení Vás bude kontaktovať náš odborník s možným termínom stretnutia.