Aktuálne* a realizované projekty:


"Relaxačné kútiky v základných školách" *

Projekt je zameraný na zariadenie individualizovaných relaxačných kútikov v triedach, v ktorých sa vzdelávajú žiaci s autizmom. Cieľom projektu je zabezpečiť materiál, ktorý bude vhodný na vybudovanie relaxačných kútikov v triedach. Následne chceme získaný materiál zapožičiavať školám a participovať na vybudovaní individualizovaných kútikov podľa možností triedy a potrieb konkrétneho žiaka.
"Hrou BOCCIA k sociálnej integrácii" *

V spolupráci s Občianskym združením STONOŽKA a Centrom voľného času ako súčasti Spojenej školy internátnej M. Urbana 160/45, Námestovo, participujeme na projekte zameranom na efektívne trávenie voľného času detí a žiakov s ťažkým zdravotným postihnutím.
Vďaka finančným prostriedkom z Nadácie EPH zakúpilo OZ dve sady pre hru Boccia, ktoré sa využívajú pre aktívne trávenie voľného času a športové podujatia, podnecujúce sociálnu integráciu osôb s postihnutím.
"Montessori pomôcky pre deti raného veku" *

Cieľom projektu je skvalitnenie zabezpečovania ranej starostlivosti o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami prostredníctvom Montessori pomôcok, ktoré zodpovedajú ich potrebám.
"Precizovanie diagnostiky v CŠPP Námestovo"

Cieľom projektu je precizovanie diagnostiky zabezpečením diagnostického testu zameraného na psychologické vyšetrenie detí v ranom a predškolskom veku a posudzovacej škály detského autizmu.  

"Rané poradenstvo - prvý krok k všestrannému rozvoju dieťaťa s postihnutím"

Cieľom rozvojového projektu podporeného v rámci výzvy MŠVVaŠ SR "Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2015" je kvalitnenie zabezpečovania ranej (včasnej) starostlivosti o deti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami v našom centre zakúpením pomôcok na všestranný rozvoj detí raného veku. 

 

"Behaviorálne laboratórium"

Cieľom rozvojového projektu podporeného v rámci výzvy MŠVVaŠ SR "Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2015" je materiálne vybaviť miestnosť, ktorá bude slúžiť na diagnostickú a poradenskú prácu s dieťaťom raného a predškolského veku a jeho rodičom (resp. rodičmi). Pôjde o také vybavenie, ktoré umožní sledovať prácu odborného zamestnanca s dieťaťom rodičmi, a vice versa – sledovať interakcie rodiča s dieťaťom odborným zamestnancom, bez rušivej prítomnosti sledujúceho (v reálnom čase, prípadne zo záznamu).

"iPads pre učiteľov"

V rámci projektu iPads pre učiteľov naša škola získala pre každú organizačnú zložku našej školy tablet- iPad. V našom centre je využívaný na odborné intervencie poskytované deťom s rôznymi druhmi a stupňami postihnutia. 
"Viem ti povedať"

Naša škola (a v rámci nej aj centrum
je zapojená do projektu ,,Viem ti povedať“ spoločnosti  Lenovo,  jej nadačného fondu, ktorý zameriava na podporu detí a mládeže s poruchou autistického spektra. Získali sme päť tabletov s dvoma  špeciálnymi  aplikáciami, ktoré deťom uľahčia komunikáciu s  okolím, pomáhajú im vo vyjadrení svojich potrieb  a zároveň  zlepšujú  čítanie a rozprávanie.


"Komunikujeme cez zvuky"

Cieľom projektu je

-     skvalitniť poskytovanie starostlivosti o klientov v ranom veku pomocou muzikoterapeutických hudobných nástrojov,

-     zmierňovať negatívne dopady zdravotného znevýhodnenia na celkový vývin dieťaťa,

-     informovať laickú verejnosť a odbornú verejnosť (pedagógovia v materských školách, školskí špeciálni pedagógovia, špeciálni pedagógovia a i.) o využívaní prvkov muzikoterapie v našom centre.


"Poznávam svet od narodenia"

Cieľom projektu je zabezpečiť skvalitnenie služieb raného poradenstva s cieľom, predchádzať, eliminovať  a zmierňovať negatívne dopady zdravotného znevýhodnenia na celkový vývin dieťaťa  hneď od jeho narodenia a zvýšiť informovanosť odbornej i laickej verejnosti o reálnych možnostiach špeciálnopedagogickej starostlivosti o deti so zdravotným znevýhodnením raného veku.

Čiastkové ciele:

·           Vytvoriť podmienky pre kvalitnú ranú starostlivosť detí  od narodenia.    

·           Zabezpečiť osvetu a aktívnu účasť rodičov v procese komplexnej starostlivosti o dieťa raného veku.
"Digitalizácia diagnostiky a intervencii v CŠPP Námestovo"

Cieľom projektu je zrýchliť a zefektívniť najmä intervenčnú, ale aj diagnostickú činnosť a urobiť ju atraktívnejšou pre klienta prostredníctvom využitia moderných informačno-komunikačných technológií najmä v ranom a kariérovom poradenstve.  
"Včasná diagnostika - začiatok správnej cesty"

Cieľom projektu je zabezpečiť skvalitnenie diagnostických metód v ranom veku s cieľom včasne, objektívne vyhodnotiť aktuálny vývinový stav dieťaťa raného veku a tým predchádzať, eliminovať  a zmierňovať negatívne dopady zdravotného znevýhodnenia na celkový vývin dieťaťa.

Čiastkové ciele:

Zabezpečiť kvalitnú a včasnú špeciálnopedagogickú diagnostiku detí raného veku.

Plánovaný stav po ukončení  projektu:

Kvalitná  špeciálnopedagogická diagnostika prostredníctvom zakúpených diagnostických testov  pre deti so zdravotným znevýhodnením raného veku.
"Z MŠ do ZŠ bez ťažkostí"

Hlavným cieľom je zorganizovať školiace pracovné stretnutia s cieľom skvalitnenia prechodu z materskej školy do základnej školy u  detí so zdravotným znevýhodnením.

Čiastkové ciele:

1.   Realizovať školiace pracovné stretnutie predškolských pedagógov.

2.  Realizovať školiace stretnutie  rodičom .

3. Vypracovať metodické usmernenie pre pedagógov MŠ: Plynulý prechod do základnej školy u detí so zdravotným znevýhodnením

4. Vypracovať publikáciu pre rodičov: Na čo všetko máme myslieť, pred vstupom do základnej školy.

5. Zabezpečiť skvalitnenie služieb poskytovaných pri  rozvoji grafomotorických aktivít, predchádzať, eliminovať  a zmierňovať negatívne dopady nesprávnych návykov pri písaní ešte pred vstupom do základnej školy.
"Raising the Achievement of all Learners in Inclusive Education" *

Naše centrum participuje na plnení cieľov projektu Európskej Agentúry pre špeciálne a inkluzívne vzdelávanie, zabezpečovaním plnenia čiastkových cieľov za Slovenskú republiku a účasťou jedného pracovníka v expertnom tíme.

Viac intormácií (v anglickom jazyku) : TU"Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí"

Naše centrum participuje na plnení cieľov projektu Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, zabezpečovaním plnenia čiastkových cieľov a účasťou piatich pracovníkov v expertnom tíme špeciálnych pedagógov.

Viac intormácií o projekte: TU

„Učím sa, aby som sa dostal bližšie k vám“

Dňa 1. 9. 2010 bol v našom Centre spustený projekt s názvom „Učím sa, aby som sa dostal bližšie k vám“, v ktorom participovala aj Praktická škola. Projekt bol spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu a prostriedkov štátneho rozpočtu s celkovým rozpočtom 154 250, 44 EUR, trval do 30.6.2013.

Do Centra špeciálno – pedagogického poradenstva vďaka tomuto projektu pribudli rôzne prístroje a pomôcky pre prácu s našimi klientmi, nové testovacie a dotazníkové techniky a literatúra.

            V našom Centre sa zaškolili všetky pracovníčky v rôznych oblastiach zameraných na podporu sociálnej inklúzie zdravotne znevýhodnených osôb.

            Školenie v oblasti tyflopédia: vzdelávanie  absolvovala jedna pracovníčka v Prahe na Karlovej univerzite, ktorý ukončila v januári 2012. Kurz bol zameraný na  získanie odborných a praktických poznatkov pre zrakový výcvik a priestorovomotorickú podporu osôb so zrakovým postihnutím

Školenie v oblasti somatopédie: kurz EEG biofeedback  a sebaregulačný tréning pomocou biofeedbacku. Spomínaného kurzu sa zúčastnilo osem pracovníčiek centra, vo viacerých blokoch, celkovo každá 200 hodín, ukončený bol v decembri  2011. Získané odborné znalosti pracovníčky využívajú na novozakúpenom prístroji BFB (vďaka prebiehajúceho projektu „Učím sa, aby som sa dostal bližšie k vám),  pri práci s osobami so zdravotným znevýhodnením: poruchami pozornosti, problémami so zvládaním stresu, sebaregulácie. Samotný tréning je u klientov vyhľadávaný, terapia je nenásilná, hravá, bezbolestná a trvalá.

Kurz v oblasti surdopédia: Alternatívna augmentatívna komunikácia (AAK) = podporná a náhradná komunikácia prebiehal v Bratislave na Univerzite Komenského a zúčastnilo sa ho sedem pracovníčok centra. Tento kurz pod záštitou PF UK akreditovaný Ministerstvom školstva SR sme úspešne absolvovali v 2. blokoch  na pôde Pedagogickej fakulty v Bratislave. Prvý blok  lektorovala pani profesorka  Darina Tarcsiová a druhý blok prednášala pani profesorka Alica Vančová, CSc. Po úspešnom absolvovaní kurzu sme získali akreditované osvedčenia s celoštátnou platnosťou. Získané poznatky, zručnosti  využívame v praxi.

Školenie v oblasti psychológia: Kurz Kognitívno-behaviorálna terapia absolvovali tri pracovníčky. Zúčastnili sa viacerých blokov školení, každá má za sebou supevíziu v rozsahu 110 hodín. Svoje poznatky využívajú pri  práci s klientmi so psychickými problémami. Napomáhajú u týchto osôb hľadať svoje limity, možností, zvládať možné prekážky a plnohodnotne sa zapojiť do spoločnosti.

Kurz v oblasti logopédia: Prebiehal v Bratislave vo Vysoko špecializovanom ústave pre poruchy reči: Dialóg. Pozostával z dvoch kurzov: Chronická zajakavosť a Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina. Zúčastnili sa ho dve pracovníčky centra. Teoretické poznatky boli doplnené praktickými ukážkami, zakúpili sa metodiky. Nadobudnuté znalosti sa už využívajú pri práci s takýmto namáhajúcim, frustrujúcim problémom ako je zajakavosť.

Kurz v oblasti autizmu: Špecializované inovačné štúdium v oblasti autizmu prebiehal v Prahe, pod záštitou APLA (Asociácie pomáhajúcej ľuďom s autizmom). Zúčastnili sa ho dve pracovníčky. Na kurze získali inovačné, špecializačné teoretické  a praktické vedomosti v rozsahu viac ako 60 hodín, ktoré  aplikujú v praxi .

Kurz v oblasti vývinových porúch učenia, aktivity a pozornosti: FIE II, III, basic. Kurz viedla pani docentka Věra Pokorná, uznávaná odborníčka nielen v Čechách a na Slovensku. Zúčastnila sa ho jedna pracovníčka a svoje vedomosti, poznatky využíva pri dlhodobej  individuálnej i skupinovej práci s klientmi, ktorí sa naučia efektívnejšie využívať svoje vedomosti v rôznych situáciách, dokážu premosťovať svoje vedomosti poznatky do rôznych situácií, čím sa zlepšuje ich adaptácia.

Kurz v oblasti fyzioterapie: Celostný program vývoje. Aplikácia metódy MUDr. Kleplovej sa realizoval v Prahe a zúčastnili sa ho dve pracovníčky centra. Vzdelávanie teoretické a praktické viedla sama pani doktorka Věra Kleplová. Prepracovaný program zameraný na celostný pohybový vývoj aplikujeme v praxi s osobami s telesným postihnutím, ale aj u  akéhokoľvek mierneho psychomotorického výkyvu, u osôb s poruchami aktivity a pozornosti, u osôb s vývinovými poruchami. Pri práci využívame aj knižné a DVD publikácie od pani doktorky.                   

            Pre našich klientov sa uskutočnilo 5 školení zabezpečených externými lektormi. Naši zamestnanci CŠPP uskutočnili podporné lektorstvá  (aplikovali aj poznatky zo školení, ktoré sami absolvovali) pre samotné osoby, pre ich rodičov, pedagógov, ktorí s nimi pracujú.

Pre osoby so zdravotným znevýhodnením sa realizovali dve exkurzie do špecializovaných škôl, kde mali možnosť nahliadnuť k rôznym profesiám.

Pracovníci CŠPP pripravili metodické materiály k vzdelávaniu  osôb so zdravotným znevýhodnením.

Uskutočnená bola komplexná diagnostika 140 osôb so zdravotným znevýhodnením, ktorej výsledkom je osobný profil  140 vyškolených osôb s profesionálnou orientáciou a následným rehabilitačným, terapeutickým plánom, ktorý im umožní využívať svoje silné stránky, pracovať na nedostatkoch, čím podporujeme ich sociálnu inklúziu.