ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ STAROSTLIVOSŤ O KLIENTOV S TELESNÝM POSTIHNUTÍM V CENTRE ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA  NÁMESTOVO


Poskytujeme komplexnú starostlivosť o klientov s telesným postihnutím, pomoc pri zaškolení klienta v bežnej materskej, základnej, strednej škole.

Cieľom špeciálno-pedagogickej starostlivosti  je dosiahnutie optimálneho rozvoja detí  s telesným postihnutím so zreteľom na ich školské, spoločenské a aj pracovné uplatnenie.

Zabezpečujeme:

  • diagnostiku psychomotorického a sociálneho vývinu – určenie aktuálnej úrovne pohybových, duševných a sociálnych schopností a zručností,

  • ergoterapeutické cvičenia - cieľom týchto cvičení je uvoľnenie kĺbov zápästia, ruky a ramien, zlepšenie úchopu pri manipulácii s rôznymi predmetmi, zdokonaľovanie činností so zdravou i postihnutou končatinou. Cvičenia sa vykonávajú hravou a zábavnou formou, v príjemnom prostredí, ako je napr. aj snoezelen miestnosť,

  • rozvíjanie hrubej motoriky a sebaobslužných zručností - pohybová aktivita, ovládanie a držanie tela, orientácia v priestore,  samostatnosť pri obliekaní, stolovaní, hygiene,

  • grafomotorické cvičenia - rozvíjať grafomotorické schopnosti je dôležité už v predškolskom veku, pretože sa tieto schopnosti neskôr stanú základom pre získavanie zručností, ako je  písanie a čítanie,

  • alternatívne formy čítania a písania u klientov s telesným postihnutím,

  • rozvíjanie rečových schopností v úzkej spolupráci s logopédmi nášho centra -  využívame dychové cvičenia, hudobno-dramatické činnosti,

  • poradenstvo v kompenzačných, rehabilitačných a ortopedických pomôckach, vrátane špeciálnych spôsobov ovládania počítača, nácvik a priame zapožičanie jednotlivých špeciálnych pomôcok,

  • kariérové poradenstvo – pomoc s výberom vhodnej strednej školy a budúceho povolania.  

Naše služby môžete využiť ambulantne – priamo v našom centre, kde máme podmienky prispôsobené pre ich výkon aj dostatok rôzneho materiálu a techniky.

Všetky naše služby sú vykonávané kvalifikovanými odborníkmi so skúsenosťami, s využitím rokmi osvedčenými metódami, pomôckami a technikou, ako aj najnovšej informačno-komunikačnej technológie. Všetky poskytujeme bezplatne.

Ak máte záujem o naše služby môžete sa prihlásiť telefonicky, mailom (kontakty), osobne alebo vyplnením krátkeho

FORMULÁRA

Po jeho vyplnení Vás bude kontaktovať náš odborník s možným termínom stretnutia.