PSYCHOLOGICKÉ SLUŽBY V CŠPP NÁMESTOVO

 

Poskytujeme komplexnú psychologickú starostlivosť deťom a žiakom s postihnutím alebo vývinovou poruchou od narodenia až do ukončenia prípravy na povolanie.

Cieľom psychologickej starostlivosti je dosiahnutie optimálneho rozvoja celej osobnosti klienta so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v záujme jeho spoločenského i pracovného uplatnenia.

Zabezpečujeme:

 • Diagnostiku schopností (inteligencia je duševná schopnosť, ktorá umožňuje klientovi získavať vedomosti a zaobchádzať s nimi).

 • Diagnostiku osobnosti, emočného prežívania a jeho patológii (hlbšie poznanie samého seba, rozšírenie doterajšieho pohľadu na seba, objavenie nových zručností, vlastností, skrytých  zdrojov a možností. Napomáhanie v sebapoznávaní a sebarozvoji).

 • Diagnostiku špecifických schopností (zrakového i sluchového vnímania, myslenia, pamäti, pozornosti, psychomotorického tempa a pod.).

 • Diagnostickú činnosť v otázkach profesijnej orientácie, vhodne zvolenej voľbe povolania.

 • Diagnostiku spôsobilosti na plnenie povinnej školskej dochádzky.

 • Diagnostiku vývinových období (informácie o zmenách v jednotlivých obdobiach vývinu klienta. Znalosť základných míľnikov pomáha vyhnúť sa prehnaným očakávaniam).

 • Diagnostiku fyziologických funkcií, stresového profilu a mentálnych stavov pomocou prístrojovej metódy biofeedbacku a neurofeedbacku.

 • Navrhovanie optimálneho spôsobu vzdelávania a formy edukácie v súlade s legislatívou.

 • Vedenie rodičov  pri práci s klientom, edukácia o zistených skutočnostiach a nápravách.

 • Edukáciu klientov a sprevádzanie pri implementácii nadobudnutých zručností.

 • Poradenskú a konzultačnú činnosť pre pedagógov, školských špeciálnych pedagógov a vedenie škôl o postupoch pri zabezpečení školského začlenenia a potrebných individuálnych prístupov k deťom a žiakom v MŠ, ZŠ, OU, SOŠ a gymnáziách.

 • Psychologické intervencie a korekcie vzhľadom na individuálne potreby klientov.

 • Terapeutickú činnosť individuálnu a rodinnú pomocou postupov Satir terapie, metódy KBT, terapiu na prístrojovej metóde biofeedback a neurofeedback.

 • Rané psychologické poradenstvo.

 • Krízové intervencie pri riešení ťažkých a nečakaných životných tráum i zmien.


Nepodchytené ťažkosti môžu mať negatívny vplyv na celkový rozvoj osobnosti klienta.


Naše služby môžete využiť ambulantne – priamo v našom centre, kde máme podmienky prispôsobené pre ich výkon aj dostatok rôzneho materiálu a techniky, ale v spolupráci s materskou alebo základnou školou vieme zabezpečiť poskytovanie našich služieb aj priamo v škole, kde sa Vaše dieťa vzdeláva.

Všetky naše služby sú vykonávané kvalifikovanými odborníkmi so skúsenosťami, s využitím rokmi osvedčenými metódami, pomôckami a technikou, ako aj najnovšej informačno-komunikačnej technológie. Všetky poskytujeme bezplatne.

Ak máte záujem o naše služby môžete sa prihlásiť telefonicky, mailom (kontakty), osobne alebo vyplnením krátkeho

FORMULÁRA

Po jeho vyplnení Vás bude kontaktovať náš odborník s možným termínom stretnutia.