ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ STAROSTLIVOSŤ O DETI S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM V CENTRE ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA  NÁMESTOVO

 

Poskytujeme komplexnú starostlivosť o klienta s mentálnym postihnutím od raného detstva po dospelosť.

Cieľom špeciálno-pedagogickej starostlivosti  o dieťa s mentálnym postihnutím je dosiahnuť čo najvyššiu mieru samostatnosti, adekvátne zvládanie bežných životných situácii a začlenenie sa do spoločnosti.

 

Zabezpečujeme:

  • diagnostiku a rediagnostiku detí s mentálnym postihnutím, so zameraním na určenie ich silných a slabých stránok a možného ďalšieho rozvoja,

  • intervencie pre deti s mentálnym postihnutím zamerané na rozvíjanie jemnej a hrubej motoriky, sebaobsluhy, senzomotoriku, grafomotoriku, vizuomotoriku, časovo-priestorovú orientáciu, zmyslové vnímanie, poznávacie procesy, sociálnu komunikáciu a správanie,

  • tvorbu stimulačných programov pre deti s mentálnym postihnutím, ktoré sú cielene vytvorené pre ich komplexný rozvoj,

  • pomoc pri začleňovaní detí s mentálnym postihnutím do materských a základných škôl,

  • pomoc učiteľom pri tvorbe individuálnych vzdelávacích programov aj pri samotnom vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím v bežných školách,

  • poradenstvo v profesijnej orientácii - poradíme Vám vhodný výber strednej školy a následného pracovného uplatnenia, podľa individuálnych možností dieťaťa,

  • poradenskú činnosť pre rodičov,

  • odborné, metodické vedenie školských špeciálnych pedagógov,

  • konzultačná činnosť pedagógom.

 

Naše služby môžete využiť ambulantne – priamo v našom centre, kde máme podmienky prispôsobené pre ich výkon aj dostatok rôzneho materiálu a techniky, ale v spolupráci s materskou alebo základnou školou vieme zabezpečiť poskytovanie našich služieb aj priamo v škole, kde sa Vaše dieťa vzdeláva.

Všetky naše služby sú vykonávané kvalifikovanými odborníkmi so skúsenosťami, s využitím rokmi osvedčenými metódami, pomôckami a technikou, ako aj najnovšej informačno-komunikačnej technológie. Všetky poskytujeme bezplatne

Ak máte záujem o naše služby môžete sa prihlásiť telefonicky, mailom (kontakty), osobne alebo vyplnením krátkeho

Po jeho vyplnení Vás bude kontaktovať náš odborník s možným termínom.